To-årig deltidsutdannelse

Utdann deg til coach ved Norsk Senter for Coaching!

 

Studieinnhold og forventet arbeidsmengde

Utdannelsen er et deltidsstudium som gjør det mulig å kombinere med andre studier og jobb. Studieløpet er over 18 måneder og fordelt på trinn 1-4 og sertifisering.

Studiets innhold

Trinn 1

Grunnleggende ferdigheter i coaching

 • Kunsten å lytte
 • Kunsten å stille spørsmål
 • Kunsten å sette i perspektiv

I trinn 1 får studenten innføring i aktiv lytting, ulike tilnærminger til å stille gode spørsmål og perspektivtaking. Disse grunnleggende ferdighetene i coaching øves i studiegrupper og danner et erfaringsbasert grunnlag. Disse ferdighetene gir dypere forståelse for hva som kreves for å bli en god coach.


Trinn 2
Ledelse og valg
 • Sannhet, retning og valg
 • Selvtillit, selvfølelse og selvrespekt
 • Lede endring
 • Prosesscoaching

I trinn 2 leder vi studentene gjennom personlige prosesser som gir dem erfaringsbasert forståelse for senere å kunne lede klienter gjennom de samme prosessene. Som student finner du dine egne sannheter, behov og verdier som gir deg retning for videre arbeid.

 
Trinn 3
Motivasjon og mening
 • Identitet og selvbilde
 • Sorg og tilgivelse
 • Verdi og mening
 • Motivasjon og vilje

Hvem er du? I trinn 3 jobber du med dine historier formet av oppvekst, miljø og tankemønstre. Vi har alle en historie som former oss, men som ikke nødvendigvis tjener oss.


Trinn 4 
Samspill og konflikthåndtering
 • Lede grupper - individ og fellesskap
 • Etikk og samfunn
 • Konflikthåndtering
 • Implementering, markedsføring og drift
 • Sertifisering/eksamen

Her lærer du å bruke coaching på gruppenivå. Vi går også gjennom lover, regler og rollen som coach i lys av nye norske standarder for coaching fra Standard Norge, International Coach Federation (ICF) standarden, Den Norske CoachForening (DNCF) sin bransjestandard og etiske retningslinjer.

Under hele forløpet har studentene eksterne klienter de øver seg på.

Viktig informasjon om sertifisering

Sertifisering er ikke inkludert i prisen for utdannelsen, og må kjøpes separat. Dette er for de av dere som tar utdannelsen for å jobbe som coach eller ønsker et kvalitetsstempel på utdannelsen i forhold til jobb/karriere. Det er også krav til sertifisering dersom dere skal kunne bruke tittelen NSFC coach og bli godkjent som medlem i Den Norske CoachForening.

Norsk Senter for Coaching følger kravene som er satt i standarder hos Standard Norge. 

 

OPPTAK OG KRAV

 

OPPTAKSKRAV

For opptak til coachutdannelsen kreves fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse eller yrkesfaglig studieretning med eller uten fagbrev/svennebrev. Søkere som er 23 år eller eldre kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.


SØKNAD OG OPPTAK

Opptak gjøres av en opptaksnemnd bestående av daglig leder, faglig ansvarlig og kontaktlærere. Vi gjennomfører en opptakssamtale og gjennomgår søknaden.


INNPASS

Eventuelle tidligere studier av samme eller liknende karakter kan bli godkjent som deler av utdannelsen og gir mulighet for senere oppstart. Tidligere utdannelse må være godkjent av en skole hos den Norske CoachForening. Da kan du kjøpe kursene du mangler for å fullføre en komplett coachutdannelse hos oss. 

Daglig leder, faglig ansvarlig og kontaktlærere vurderer om du er kandidat for innpass.  

 
TA DELER AV STUDIET

Hvert trinn er frittstående. For å bli en profesjonell coach må du bestå alle trinnene og gjennomføre den avsluttende sertifiseringen.

Personlig egnethet vektlegges ved alle sertifiseringer hos oss.


KRAV TIL SERTIFISERING

Norsk Senter for Coaching følger Norsk Standard NS 11251:23 Coachingtjenester - Krav til kompetanse.

Det innebærer blant annet:

 • Minimum 300 undervisningstimer med hovedfokus på erfaringsbasert læring
 • Fullført og godkjent trinn 1 – 4 under veiledning av intern veileder
 • Minimum 1200 sider teori
 • Minimum 60 timer i kollokvie-samlinger/studiegruppe
 • 10 timer coaching hos sertifisert coach (coachen må minimum tilfredsstille kravene til utdannelse i henhold til DNCFs bransjestandard for coaching), eller coach under utdanning som har gjennomført minimum 3 grunnkurs i utdanningen sin
 • 15 timer individuell veiledning
 • 100 timer praktisk erfaring som coach, hvorav 10 timer kan være ubetalt frivillig arbeid
 • Eksamen: Skriftlig fordypningsoppgave, samtale rundt oppgaven og gjennomføring av en coachingsamtale med klient. Vurderes av intern og ekstern sensor.

SØKNADSFRIST:  Ta kontakt med vår studieveileder for nærmere informasjon. 

Bestill samtale her

 

 

STUDIEMÅL OG FAGLIG KOMPETANSE


HVEM ER STUDIET FOR?

Studiet er for deg som ønsker å utdanne deg til coach og mentaltrener, samt utvikle deg som leder. Du brenner for å løfte andre, styrke deres potensiale og finne frem til de beste egenskapene hos mennesker du jobber med.

Yrkesutøvere som kan ha spesielt nytte av utdannelsen er personer med lederansvar, personalansvar og veilederansvar. 


STUDIEMÅL

Studiet vil gi deg en faglig og personlig utvikling og vekst. Du vil bli bedre på kommunikasjon, ledelse og selvledelse .


FAGLIG KOMPETANSE

Som student lærer du blant annet gode verktøy for å mestre stress, bli tryggere på deg selv og ta gode valg. Vi legger stor vekt på grunnleggende ferdigheter innen coaching som aktiv lytting, gode spørsmål, perspektivering og kommunikasjon samt støtte klienter i valgsituasjoner og ulike livssituasjoner.

Dette studiet er først og fremst en praktisk utdannelse som gir konkrete ferdigheter i coaching. Som del av studiet inngår også noe teori og kunnskap om den historiske utviklingen innen coaching som fagfelt.

Vi går igjennom ulike retninger og tilnærminger til coaching samt påvirkning fra nærliggende fagfelt som positiv psykologi, kognitiv terapi, filosofisk praksis, veiledning, løsningsorientert terapi m.m.


PROSESSCOACHING

Studiet inneholder mangfoldige tilnærminger tilpasset ulike situasjoner. For eksempel i valgsituasjoner hjelper vi klienten med å rydde i tankene, kjenne etter hva som føles riktig, sjekke om dette stemmer med klientens verdier og undersøke om valget er realistisk og praktisk mulig.

For å bearbeide motstand jobber vi gjennom prosesscoaching der vi oppmuntrer klienten til å lytte til kroppen og følelsene for å få med hele mennesket på veien videre.


HVA ER EN HJERTECOACH?

I Norsk Senter for Coaching jobber vi fra hjertet, det vil si fra et empatisk ståsted. Vi oppmuntrer våre klienter til å finne sin sannhet og sine dypere behov og verdier. Dette er  utgangspunktet for at klienten setter seg konkrete mål og legger en plan med konkrete delmål. Vi følger opp prosessen helt frem.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG


FYSISK OPPMØTE

Utdannelsen begynner hvert år med en oppstartshelg hvor studentene møtes fysisk to hele dager (10:00-16:00).

Etter dette møter studentene fysisk en helg i måneden (10:00-16:00) for å øve, lære og gjennomgå månedens tema.


FAGLIGE WEBINAR

En gang pr. måned får studentene et fagwebinar hvor faglig ansvarlig går gjennom månedens tema. Her har studentene mulighet til å stille spørsmål og få svar.


PERSONLIG VEILEDER

Hver student får sin personlige veileder som er tilgjengelig under forløpet. Det er lagt opp til en personlig samtale per måned.

STUDIEGRUPPER

Alle studenter deltar i studiegrupper. Sammen øver de på å coache og har et faglig fellesskap. Disse møtes en gang i uken. Studentene velger selv om de vil møtes online eller samles fysisk.

Hver måned får hver studiegruppe veiledning  av gruppens veileder.


NETTKURS OG ØVELSER

Nettkurset inneholder videoer, fagstoff og øvelser som dekker hver måneds tema. Du har tilgang på nettkurset når du har betalt for utdannelsen. Du beholder tilgangen i 1 år etter fullført kurs/utdannelse.

 

LÆRINGSMÅL OG PRAKSIS


LÆRINGSAKTIVITETER

Vi jobber etter prinsippet ”learning by doing”. Vi mener dette gir størst læringsutbytte og forbereder studenten på å utføre en jobb etter fullført studie.

Læringsaktiviteter har fokus på studentens rolle i læringsprosessen og henviser til aktiviteter hvor studenten har en aktiv rolle. Læringsaktiviteter inkluderer ulike metoder og arbeidsmåter.


PRAKSIS I GRUPPER

Studentene øver seg på rollen som coach, klient og observatør og gir konkrete tilbakemeldinger til hverandre i etterkant. De kan også arbeide med ulike øvelser både alene og i studiegruppene.

FAGLIG DISKUSJON

Studentene reflekterer og har faglige diskusjoner i studiegruppene.

EGENREFLEKSJON

Studentene fyller ut egenrefleksjon til hvert tema, Forståelse og ferdigheter, og leverer til sin kontaktlærer.


EKSTERNE KLIENTER

Studentene har eksterne klienter som etter coaching sender inn en evaluering/tilbakemelding.

For å bli sertifisert som NSFC coach må du gjennomføre 125 timer med eksterne klienter i løpet av den toårige utdannelsen.

 

OPPSUMMERT ORGANISERING


Oppsummering av studieopplegget

Utdannelsen består av følgende elementer hver måned:

 • Undervisning med fysisk oppmøte en helg pr. måned 
 • Egenpraksis i studiegrupper
 • Individuell samtale med personlig veileder
 • Gruppesamtale med veileder for studiegruppen
 • Månedlig webinar med faglig ansvarlig 
 • Egenrefleksjon med skriftlig innlevering 
 • Nettkurs for hvert tema

PENSUM

Obligatorisk litteratur

 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2018): Kunsten å coache. En praktisk innføring. Eget forlag.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2020): Behovshjulet. Eget forlag.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Hjertesirkler. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Grunnkurs 1. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Grunnkurs 2. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Sorg og tilgivelse. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Hva skal vi spørre om? Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2020): Veien hjem – en praktisk guide til god selvfølelse. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad m. fl (2019): Fagstoff, videoer og lydfiler på nettkurset.
 • Gjerde, Susann (2010). Coaching. Hva – hvorfor – hvordan. Fagbokforlaget.
 • Jensen, Kjell Olaf & Svedberg, Lars (2002): Gruppepsykologi: Om grupper, organisasjoner og ledelse. Abstrakt forlag.
 • Rosenberg, Marshall B. (2003/2022): Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon - et språk for livet. Cappelen Damm.
 • Svare, Helge (2006): Den gode samtalen. Kunsten å skape dialog. Pax Forlag.
 • NS 11251:2023 – Coachingtjenester. Krav til kompetanse.

Anbefalt tilleggslitteratur og læremidler

FAGLIG ANSVARLIG

Bjørn er en erfaren coach, veileder og mentor med bakgrunn innen filosofisk praksis, positiv psykologi og kognitiv terapi samt indiske- og vestlige visdomstradisjoner. Han har hovedfag i Religionshistorie fra Universitet i Oslo.

Bjørn har undervist i coaching siden 2014 og har skrevet læreboken «Kunsten å coache» som har vært pensum i flere coach-utdannelser. I 2018 grunnla Bjørn Coaching by Heart (nå Norsk Senter for Coaching) i samarbeid med andre erfarne coacher. 


PERSONALETS KOMPETANSE

Daglig leder og veiledere har selv gjennomført en eller flere coachutdannelser. De har alle gjennomgått ett år som studenter i det interne mentorprogrammet og er sertifisert med godkjenning av eksterne sensorer for å kunne arbeide som lærer og veileder i Norsk Senter for Coaching. Det foreligger også pedagogisk og didaktisk kompetanse i personalgruppen.


DET FAGLIGE GRUNNLAGET

Utdannelsen bygger blant annet på:

 • Filosofisk praksis
 • Positiv psykologi
 • Kognitiv terapi
 • Østlige og vestlige visdomstradisjoner
 • Prosesscoaching
 • Mindfulness og meditasjon
 • Coaching
 • Veiledning
 • Kartleggingsintervju
 • Anerkjennende kommunikasjon

DAGLIG LEDER

MENTOR, COACH OG LÆRER
Gunn Randi Fjæstad                gunnrandi@nsfc.no
Tlf: +47 91 00 65 67

PEDAGOGISK LEDER

STUDIEVEILEDER, MENTOR OG LÆRER
Inger Johanne Eidem
inger@nsfc.no
Tlf: +47 959 14 979

FAGLIG ANSVARLIG

GRUNNLEGGER, MENTOR OG LÆRER
Bjørn Årstad Seyffarth
bjorn@nsfc.no

STUDIEVEILEDER

MENTOR, COACH OG LÆRER
May Solfrid Hoverud
may@nsfc.no
Tlf.: +47 454 39 132